DIỆN TÍCH CÂY TRỒNG
Tỉnh Lúa Ngô Khoai Sắn
Thanh Hóa ---- ha ---- ha ---- ha ---- ha
Hà Nội ---- ha ---- ha ---- ha ---- ha